สภาพแวดล้อมการส่งออกตัวแปรจากสคริปต์ทุบตีพร้อมอาร์กิวเมนต์

source ./script.sh dev
#!/bin/bash
# Check 1 argument is passed with the script
if [ $# -ne 1 ]
then
    echo "Usage : $0 AWS account: e.g. $0 dev"
    exit 0
fi

# convert the input to uppercase
aws_env=$( tr '[:lower:]' '[:upper:]' <<<"$1" )


if ! [[ "$aws_env" =~ ^(DEV|UAT|TRN|PROD)$ ]]; then 
  # check that correct account is provided
  echo "Enter correct AWS account: dev or uat or trn or prod"
  exit 0

else
  # export environment variables
  file="/home/xyz/.aws/key_${aws_env}"
  IFS=$'\n' read -d '' -r -a lines < $file
  export AWS_ACCESS_KEY_ID=${lines[0]}
  export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=${lines[1]}
  export AWS_DEFAULT_REGION=ap-southeast-2
  echo "AWS access keys and secret has been exported as environment variables for $aws_env account"
fi