สร้างเมทริกซ์การมีอยู่ - ขาด โดยมีการมีอยู่ในวันที่ระบุ

library(data.table)

setDT(df1)
setDT(df2)

na.omit(
 dcast(
  df1[df2, .(Date, ID), on = .(Start < Date, End > Date)][df1, on = .(ID)],
  Date ~ ID,
  fun.aggregate = length
 )
)
     Date Afr Ahe Art
1: 2015-07-01  1  0  0
2: 2015-07-02  1  0  1
3: 2015-07-03  1  0  1