สัญญาบริการเดียวกันของ WCF ในอินสแตนซ์เซิร์ฟเวอร์หลายตัว

[ServiceContract]
public interface IServiceContract
{
  [OperationContract]
  string Operation(string value);
}

class Program : IServiceContract
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine($"Pipe: {args[0]}");
    Console.WriteLine($"Endpoint: {args[1]}");

    ServiceHost sh = new ServiceHost(typeof(Program), new Uri($"net.pipe://{args[0]}"));

    sh.AddServiceEndpoint(typeof(IServiceContract), new NetNamedPipeBinding(), args[1]);

    sh.Open();

    Console.ReadLine();
  }

  public string Operation(string value)
  {
    return value.ToUpper();
  }
}