สีแบบอักษรในตารางไม่ได้รับการสืบทอดจาก parent div

<div style="color: purple;">
 <p>Some text</p> <!-- text here is purple -->
 <table>
  <tr>
   <td>Table cell 1</td> <!-- text here is NOT purple -->
   <td>Table cell 2</td> <!-- text here is NOT purple -->
  </tr>
 </table>
 Another text <!-- text here is purple -->
</div>
<body style="color: purple;">
 <p>Some text</p> <!-- text here is purple -->
 <table>
  <tr>
   <td>Table cell 1</td> <!-- text here is purple -->
   <td>Table cell 2</td> <!-- text here is purple -->
  </tr>
 </table>
 Another text <!-- text here is purple -->
</body>