ส่งออกชื่อตัวจัดการพอร์ตส่งแบบไดนามิกของ Biztalk

param
(
 [string] $bizTalkDbServer = ".",  
 [string] $bizTalkDbName = "BizTalkMgmtDb",
 [string] $fileHostInstance = "SendingHost",
 [string] $sendPortName = "sm_dynamic_sp_test"

)

[System.reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.BizTalk.ExplorerOM") | Out-Null

$catalog = New-Object Microsoft.BizTalk.ExplorerOM.BtsCatalogExplorer
$catalog.ConnectionString = "SERVER=$bizTalkDbServer;DATABASE=$bizTalkDbName;Integrated Security=SSPI"

foreach($sp in $catalog.SendPorts)
{
 if($sp.Name -eq $sendPortName)
 {
 "Found send port $($sp.Name), analyzing send handler"

 foreach($sh in $sp.DynamicSendHandlers)
 {
  if($sh.SendHandler.TransportType.Name -eq "FILE")
  {  
  if($sh.SendHandler.Host.Name -ne $fileHostInstance)
  {
   "Changing $($sh.Name) send handler to '$fileHostInstance' from '$($sh.SendHandler.Host.Name)'"
   $sp.SetSendHandler("FILE", $fileHostInstance)
  }
  else
  {
   "Send handler for $($sp.Name) is already '$fileHostInstance' ignorning .. "
  }  
  }
 }
 }
}

$catalog.SaveChanges()