ส่วนประกอบไปป์ไลน์ที่กำหนดเองของ BizTalk - ฉันจะเพิ่มหมายเลขลำดับไปยังข้อความที่แยกออกมาได้อย่างไร

  public new void Disassemble(IPipelineContext pContext, IBaseMessage pInMsg)
  {
    IBaseMessage Temp = pInMsg;

    IBaseMessage outMsg;

    string msg = MessageToString(pInMsg);

    string[] msgs = msg.Split(new string[] { FlatFileTagSplitterSplitTag }, StringSplitOptions.None);


    foreach (string tmpstr in msgs)
    {

      if (tmpstr.Trim() != "")
      {

        outMsg = pContext.GetMessageFactory().CreateMessage();
        outMsg.AddPart("Body", pContext.GetMessageFactory().CreateMessagePart(), true);
        outMsg.Context = pInMsg.Context;
        outMsg.Context = 

        MemoryStream msOut = new MemoryStream();
        byte[] bts = System.Text.Encoding.GetEncoding(FlatFileTagSplitterDataEncoding).GetBytes(FlatFileTagSplitterSplitTag + tmpstr);
        msOut.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
        msOut.Write(bts, 0, bts.Length);
        msOut.Position = 0;
        outMsg.BodyPart.Data = msOut;
        long i = outMsg.BodyPart.Data.Length; //Crazy hack
        base.Disassemble(pContext, outMsg);
        IBaseMessage outboundMessage = null;
        while ((outboundMessage = base.GetNext(pContext)) != null)
          outMsg.Context
          qOutputMsgs.Enqueue(outboundMessage);
      }

    }  }