หน้าต่าง Python Turtle Graphics ขัดข้อง

def whatever()

def whatever2()
  import turtle
i=0
def speelveld():
  turtle.ht()
  x=200
  y=200
  turtle.tracer(10, 0)
  for i in range(10):
    y-=40
    turtle.penup()
    turtle.goto(0,y)
    turtle.pendown()
    x=200
    for i in range(10):
      x-=40
      turtle.goto(x,y)
      for i in range(4):
        turtle.forward(40)
        turtle.left(90)
  y=170
  for i in range(10):
    coordsN = ['1','2','3','4','5','6','7','8','9','10']
    turtle.penup()
    turtle.goto(-220,y)
    turtle.pendown()
    turtle.write(coordsN[i],font=("Calibri", 14, "normal"))
    y-=40
    i=+1
  i=0
  x=-180
  for i in range(10):
    coordsL = ['A','B','C','D','E','F','G','H','I','J']
    turtle.penup()
    turtle.goto(x,205)
    turtle.pendown()
    turtle.write(coordsL[i],font=("Calibri", 14, "normal"))
    x+=40
    i=+1  

speelveld()
x=y=0
def veldkleuren():
  gok = input('Typ een coördinaat in: ')
  if '1' in gok:
    y=150
  elif '2' in gok:
    y=110
  elif '3' in gok:
    y=70
  elif '4' in gok:
    y=30
  elif '5' in gok:
    y=-10
  elif '6' in gok:
    y=-50
  elif '7' in gok:
    y=-90
  elif '8' in gok:
    y=-130
  elif '9' in gok:
    y=-170
  elif '10' in gok:
    y=-210
  else:
    print('Ongeldige invoer')
  if 'A' in gok:
    x=-190
  elif 'B' in gok:
    x=-150
  elif 'C' in gok:
    x=-110
  elif 'D' in gok:
    x=-70
  elif 'E' in gok:
    x=-30
  elif 'F' in gok:
    x=10
  elif 'G' in gok:
    x=50
  elif 'H' in gok:
    x=90
  elif 'I' in gok:
    x=130
  elif 'J' in gok:
    x=170
  else:
    print('Ongeldige invoer')

  turtle.penup()
  turtle.goto(x,y)
  turtle.pendown()
  turtle.write('X',font=("Calibri", 39, "normal"))

veldkleuren()
exit = input('press enter to exit')