เนมสเปซไม่ถูกต้องเมื่อสร้างคลาสจาก WSDL และ XSD ด้วย svcutil

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
         xmlns:tns="http://sample.com/" 
         xmlns:types="http://sample.com/types" 
         xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
         xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
         xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
         xmlns:ns="http://smaple.com/types" 
         name="Sample" 
         targetNamespace="http://sample.com/">
  <wsdl:types>
    <xsd:schema targetNamespace="http://sample.com/types" 
        xmlns="http://sample.com/types">
      <xsd:include schemaLocation="Sample.xsd"/>
      <xsd:element name="testReq" type="TestRequestMessage">
      </xsd:element>
   <xsd:element name="testRes" type="TestResponseMessage">
   </xsd:element>
    </xsd:schema>
  </wsdl:types>
  <wsdl:message name="TestReqMessage">
    <wsdl:part name="testReq" element="types:testReq"/>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="TestResMessage">
    <wsdl:part name="testRes" element="types:testRes"/>
  </wsdl:message>
  <wsdl:portType name="Test_portType">
    <wsdl:operation name="TestOp">
      <wsdl:input message="tns:TestReqMessage"/>
      <wsdl:output message="tns:TestResMessage"/>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:portType>
  <wsdl:binding name="Test_Binding" type="tns:Test_portType">
    <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <wsdl:operation name="TestOp">
      <soap:operation soapAction="urn:#TestOp" style="document"/>
      <wsdl:input>
        <soap:body use="literal"/>
      </wsdl:input>
      <wsdl:output>
        <soap:body use="literal"/>
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:binding>
  <wsdl:service name="Test_XMLService">
    <wsdl:port name="Test-port" binding="tns:Test_Binding">
      <soap:address location="http://dummy.sample.com/Test-port"/>
    </wsdl:port>
  </wsdl:service>
</wsdl:definitions>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
      xmlns="http://sample.com/types" 
      xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions" 
      targetNamespace="http://sample.com/types" 
      elementFormDefault="qualified">
  <!-- -->
  <!--Root elements -->
  <!-- -->
  <xsd:element name="TestRequestMessageElement" type="TestRequestMessage">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Request</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
 <xsd:element name="TestResponseMessageElement" type="TestResponseMessage">
  <xsd:annotation>
   <xsd:documentation>Response</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
 </xsd:element>
  <!-- -->
  <!--Complex types -->
  <!-- -->
 <xsd:complexType name="TestResponseMessage">
  <xsd:sequence>
   <xsd:element name="el1" type="Element1">
   </xsd:element>
   <xsd:element name="el2" type="Element2">
   </xsd:element>
  </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TestRequestMessage">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="el1" type="Element1">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="el2" type="Element2">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="Element2">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="no1">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:integer">
            <xsd:minInclusive value="0"/>
            <xsd:maxInclusive value="9"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="no2">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:integer">
            <xsd:minInclusive value="0"/>
            <xsd:maxInclusive value="99999999"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="Element1">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="no3" minOccurs="0">
      </xsd:element>
      <xsd:element name="date1" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>