เราไม่รองรับการติดตั้ง Create React App ทั่วโลกอีกต่อไป

npx clear-npx-cache
npx create-react-app@latest ./ --use-npm