เหตุใดสภาพแวดล้อม $PATH ของฉันจึงรีเซ็ตเสมอหลังจากที่ฉันเปิดเทอร์มินัลใหม่บน mac

#PYTHON
export PATH=/Users/ffff/Library/Python/3.8/bin:$PATH

# JAVA
export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home)
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

#ANDROID
export ANDROID_HOME=/Users/ffff/Library/Android/sdk
export PATH=$ANDROID_HOME/platform-tools:$PATH
export PATH=$ANDROID_HOME/tools:$PATH
export PATH=$ANDROID_HOME/tools/bin:$PATH
source .zsh_profile