โปรดแบ่งปันความคิดของคุณเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงโปรแกรมด้านล่าง coder ใหม่ต้องการเรียนรู้วิธีคิดเชิงคำนวณให้ดีขึ้น


//Program should be able to print all primes between 1 and a given number and should also provide the amount of primes for the given set. 

public class NewPrimes {
  
  //Method to loop a value and to determine if the number is a prime. 
  public static void primes (int upperBound) {
    ArrayList<Integer> arr = new ArrayList<Integer>();
    
    for (int i = 2; i <= upperBound; i++) {
      if (i == 2) {
        arr.add(2);
      }
      for (int x = 2;(x < i) && (i % x != 0); x++) {
        if (x == i - 1) {
          arr.add(i);
        }
      }
    }
    System.out.println(arr);
    System.out.println(arr.size());
    
  }
  

  public static void main(String[] args) {
    NewPrimes.primes(1000);
    NewPrimes.primes(100);
    NewPrimes.primes(10000);    
  }
} ```