ใช้ cy.log เพื่อพิมพ์ตัวแปรสภาพแวดล้อม Cypress

cy.log(Cypress.env()); // Error: Argument of type 'ObjectLike' is not assignable to parameter of type 'string'.ts(2345)
cy.log(Cypress.env() as any)