ไปป์ไลน์โฟลเดอร์ FTP แบบไดนามิก

public IBaseMessage Execute(IPipelineContext pipelineContext, IBaseMessage inputMessage)
  {
    Guid callToken = TraceManager.PipelineComponent.TraceIn(CLASSNAME + ".Execute() - Start", pipelineContext.PipelineID, pipelineContext.PipelineName, pipelineContext.StageID);

    if (!this.Active)
    {
      TraceManager.PipelineComponent.TraceOut(callToken, CLASSNAME + ".Execute() - Pipeline component is not active!");
      return inputMessage;
    }

    try
    {
      string completeFTPUri = null;
      string fileName = null;
      string accountNumber = Convert.ToString(inputMessage.Context.Read(PROP_ACCOUNTNUMBER.Name.Name, PROP_ACCOUNTNUMBER.Name.Namespace));

      if (!string.IsNullOrWhiteSpace(accountNumber))
        this.Folder = string.Format("{0}/{1}", this.Folder, accountNumber);

      if (!string.IsNullOrWhiteSpace(this.Folder))
        completeFTPUri = string.Format("ftp://{0}:21/{1}", this.FTPUri, this.Folder);
      else
        completeFTPUri = this.FTPUri;

      if (!UseDefaultFilename)
      {
        string receiveFilename = null;
        receiveFilename = Convert.ToString(inputMessage.Context.Read(FTP_RECEIVED_FILENAME.Name.Name, FTP_RECEIVED_FILENAME.Name.Namespace));

        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(receiveFilename))
          fileName = Path.GetFileName(receiveFilename);
      }

      if (string.IsNullOrWhiteSpace(fileName))
      {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(this.Filename))
          fileName = DEFAULT_FILENAME;
        else
          fileName = this.Filename;
      }

      if (fileName.Contains("{0") || fileName.Contains("{1"))
      {
        fileName = string.Format(fileName, DateTime.Now, inputMessage.MessageID);
      }

      if (!string.IsNullOrWhiteSpace(this.Folder))
      {
        //inputMessage.Context.Write(FTP_BEFORE_PUT.Name.Name, FTP_BEFORE_PUT.Name.Namespace, string.Format("MKDIR {0}", string.Format("ftp://{0}:21/{1}", this.FTPUri, this.Folder)));
        inputMessage.Context.Promote(FTP_BEFORE_PUT.Name.Name, FTP_BEFORE_PUT.Name.Namespace, string.Format("MKDIR {0}", completeFTPUri));
      }

      //inputMessage.Context.Write(OUTBOUND_TRANSPORT_LOCATION.Name.Name, OUTBOUND_TRANSPORT_LOCATION.Name.Namespace, completeFTPUri);
      //inputMessage.Context.Write(FILE_RECEIVED_FILENAME.Name.Name, FILE_RECEIVED_FILENAME.Name.Namespace, fileName);
      //inputMessage.Context.Write(FTP_USERNAME.Name.Name, FTP_USERNAME.Name.Namespace, _userName);
      //inputMessage.Context.Write(FTP_PASSWORD.Name.Name, FTP_PASSWORD.Name.Namespace, _password);
      inputMessage.Context.Promote(OUTBOUND_TRANSPORT_LOCATION.Name.Name, OUTBOUND_TRANSPORT_LOCATION.Name.Namespace, completeFTPUri);
      inputMessage.Context.Promote(OUTBOUND_TRANSPORT_TYPE.Name.Name, OUTBOUND_TRANSPORT_TYPE.Name.Namespace, "FTP");
      inputMessage.Context.Promote(FILE_RECEIVED_FILENAME.Name.Name, FILE_RECEIVED_FILENAME.Name.Namespace, fileName);
      inputMessage.Context.Promote(FTP_USERNAME.Name.Name, FTP_USERNAME.Name.Namespace, this.UserName);
      inputMessage.Context.Promote(FTP_PASSWORD.Name.Name, FTP_PASSWORD.Name.Namespace, this.Password);

    }
    catch (Exception ex)
    {
      TraceManager.PipelineComponent.TraceError(ex, false, callToken);
      throw new Exception(CLASSNAME + ".Execute() - Failed to set the filename.", ex);
    }

    TraceManager.PipelineComponent.TraceOut(callToken, CLASSNAME + ".Execute() - Finished.");
    return inputMessage;
  }
MsgPublishArticleMessage = MsgFullArticleMessage;
MsgPublishArticleMessage(*) = MsgFullArticleMessage(*);

MsgPublishArticleMessage(DOMAIN.BizTalk.Common.Schemas.Domain) = "ArticleMessage";
MsgPublishArticleMessage(DOMAIN.BizTalk.Common.Schemas.Service) = "PricatService";
MsgPublishArticleMessage(DOMAIN.BizTalk.Common.Schemas.Action) = "PublishPricatXLSX";
MsgPublishArticleMessage(DOMAIN.BizTalk.Common.Schemas.Version) = "1.0";
MsgPublishArticleMessage(DOMAIN.BizTalk.Common.Schemas.AccountNumber) = articleMessageRequest.AccountNumber;
MsgPublishArticleMessage(BTS.OutboundTransportLocation) = "ftp://URI:21/Pricat/" + articleMessageRequest.AccountNumber;
MsgPublishArticleMessage(BTS.OutboundTransportType) = "FTP";
MsgPublishArticleMessage(FTP.Password) = "********";
MsgPublishArticleMessage(FTP.UserName) = "UserName";
MsgPublishArticleMessage(FTP.BeforePut) = "MKDIR " + articleMessageRequest.AccountNumber;
MsgPublishArticleMessage(FTP.ReceivedFileName) = Destil.BizTalk.ArticleMessage.Components.OrchestrationHelper.CreateReceivedFileName(articleMessageRequest, ".xlsx");
PublishArticleMessagePort(Microsoft.XLANGs.BaseTypes.Address) = "FTPURI";
PublishArticleMessagePort(Microsoft.XLANGs.BaseTypes.TransportType) = "FTP";
MsgPublishArticleMessage(BTS.IsDynamicSend) = true;