ไม่สามารถติดตั้ง dotnet-svcutil ด้วย VIsual Studio 2019 เพื่อลงทะเบียนบริการ wsdl

Package 'dotnet-svcutil 2.0.2' has a package type 'DotnetTool' that is not supported by project 'TestWS'.   
    
Invalid project-package combination for dotnet-svcutil 2.0.2. DotnetToolReference project style can only contain references of the DotnetTool type  

Package dotnet-svcutil 2.0.2 is not compatible with netcoreapp2.1 (.NETCoreApp,Version=v2.1). Package dotnet-svcutil 2.0.2 supports: netcoreapp2.1 (.NETCoreApp,Version=v2.1) / any 
dotnet tool install --global dotnet-svcutil --version 2.0.2